Säännöt

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Bibliofiilien Seura ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Suomen bibliofiilien kesken sekä herättää ja pitää vireillä kirjojen ja muihin painotuotteisiin kohdistuvaa mielenkiintoa ja harrastusta maassamme.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a)  järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä kirjanäyttelyjä,

b)  järjestää tutustumistilaisuuksia, joissa bibliofiilit voivat päästä kosketuksiin kirjailijoiden, kirjankuvittajien, kustantajien, kirjakauppiaiden, kirjastonhoitajien ja kirjansitojien kanssa,

c)  järjestää tutustumiskäyntejä sekä julkisiin että yksityiskirjastoihin,

d)  on yhteistyössä muiden kirjaan liittyvien seurojen ja yhdistysten kanssa,

e)  julkaisee harrastusalaansa kuuluvaa kirjallisuutta,

f) kannattaa ja tukee mahdollisuuksiensa mukaan henkilöitä ja yhteisöjä, jotka harjoittavat yhdistyksen toimialaan kuuluvaa julkaisutoimintaa,

g)  avustaa ja opastaa jäseniään muillakin tavoilla kirjojen hankintaa ja keräilyä sekä kirjantuntemusta koskevissa asioissa.

 

3 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttimääräyksiä sekä voi kartuttaa varojaan arpajaisista, maksullisista kirjallisuusmatineoista ja muista samantapaisista tilaisuuksista sekä julkaisuista saamillaan tuloilla.

 

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen bibliofiili, jonka johtokunta hyväksyy yhdistyksen jäseneksi. Jäsenistä pidetään erityistä jäsenluetteloa, jossa henkilötietojen ohella voidaan mainita asianomaisen keräilykohde ja hänen mahdolliset erikoiskokoelmansa.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai joka ilmeisesti toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä. Jos jäsen itse haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti johtokunnalle tai johtokunnan puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi päättyneeltä kalenterivuodelta.

 

5 §

Jokainen jäsen suorittaa yhdistykseen liityttyään vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous määrää.

 

6 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu kolmeksi vuodeksi valitut yhdeksän (9) jäsentä, joista eroaa vuosittain kolmannes (1/3).

Johtokunnan erovuoroisen jäsenen toimikausi päättyy siinä vuosikokouksessa, jossa hänen tilalleen valitaan uusi jäsen.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa toimeen sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi jäsentä sitä pyytää. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän jäsenen läsnä ollessa. Äänestettäessä äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

 

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa taikka taloudenhoitaja yksin, kun kyseessä on varojen nostaminen.

 

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajain tarkastettavaksi. Näiden on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle viikon kuluessa.

 

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Se kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävillä kirjeillä tai Bibliophilos-lehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Muut kokoukset kutsutaan samalla tavoin viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

2.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.  Esitetään yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.

4.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin tarkastettavana olevan vuoden hallinto ja tilit antavat aihetta.

5.  Päätetään jäsenmaksun suuruus.

6.  Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

7.  Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.

8.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä.

9.  Käsitellään muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat.

10. Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta johtokunnalle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

 

10 §

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjan käyttö ei ole sallittu. Äänestys on avoin, jollei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi näiden sääntöjen 11§:ssä mainituissa asioissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni, suljetussa äänestyksessä arpa.

 

11 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa ja päätös on tehtävä kummassakin tapauksessa vähintään ¾:n äänten enemmistöllä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle käytettäväksi bibliografista tai kirjallisuustieteellistä julkaisutoimintaa edistäviin tarkoituksiin.